Oxycodon-Naloxon-Mepha Depotabs® 23.02.2018
Nouvelle commercialisation Mepha Pharma AG

Nouvelle commercialisation
Depotabs à 5 mg de chlorhydrate d'oxycodone et 2.5 mg de chlorhydrate de naloxone, 10 mg de chlorhydrate d'oxycodone et 5 mg de chlorhydrate de naloxone, 20 mg de chlorhydrate d'oxycodone et 10 mg de chlorhydrate de naloxone, 40 mg de chlorhydrate d'oxycodone et 20 mg de chlorhydrate de naloxone.
Produit
Description