V
ATC Code ATC Beschreibung
V01AA02 Gräserpollen V01AA03 Hausstaubmilben V01AA04 Schimmelpilz und Hefepilz V01AA05 Baumpollen V01AA07 Insektengifte - Bienen, Wespen V01AA10 Blüten V01AA11 Tiere V01AA20 Diverse Allergene V03AB03 Edetate V03AB06 Thiosulfat V03AB13 Obidoxim V03AB14 Protamin V03AB15 Naloxon V03AB16 Ethanol V03AB17 Methylthioniniumchlorid - Methylenblau V03AB19 Physostigmin V03AB21 Kaliumiodid V03AB22 Amylnitrit V03AB23 Acetylcystein V03AB24 Digitalis-Antitoxin V03AB25 Flumazenil V03AB26 Methionin, inkl. harnansäuernde Mittel V03AB27 4-Dimethylaminophenol V03AB31 Berlinerblau, Eisen-III-hexacyanoferrat-II V03AB33 Hydroxocobalamin V03AB34 Fomepizol V03AB35 Sugammadex V03AB37 Idarucizumab V03AC01 Deferoxamin V03AC02 Deferipron V03AC03 Deferasirox V03AE01 Polystyrolsulfonat V03AE02 Sevelamer V03AE03 Lanthan III-carbonat V03AE05 Eisen(III)-oxidhydroxid-Saccharose-Stärke-Komplex V03AE07 Calcium acetat V03AE09 Patiromer calcium V03AF01 Mesna V03AF02 Dexrazoxan V03AF03 Calcium folinat V03AF07 Rasburicase V03AF09 Glucarpidase V03AH01 Diazoxid (bei Hypertonie siehe auch C02DA01) V03AX03 Cobicistat V03ZA01 Homöopathische Einzelmittel V03ZA02 Homöopathische Potenzakkorde V03ZA03 Homöopathische Komplexmittel V03ZA04 Homöopathisch-spagyrische/spagyrische Arzneimittel V03ZB01 Anthroposophische Einzelmittel V03ZB03 Anthroposophische Komplexmittel V04CA02 Glucose V04CD01 Metyrapon V04CD04 Corticorelin V04CD05 Somatorelin V04CF01 Tuberkulin V04CG04 Pentagastrin V04CH02 Indigocarmin V04CJ01 Thyrotropin V04CJ02 Protirelin V04CK01 Secretin V04CM01 Gonadorelin V06DC01 Glucose
ATC Code ATC Beschreibung
V08AA01 Amidotrizoesäure V08AA05 Ioxitalaminsäure V08AB02 Iohexol V08AB03 Ioxaglinsäure V08AB04 Iopamidol V08AB05 Iopromid V08AB07 Ioversol V08AB09 Iodixanol V08AB10 Iomeprol V08AB11 Iobitridol V08AD01 Ethylester von iodierten Fettsäuren V08BA01 Bariumsulfat mit Suspensions-Stabilisator V08BA02 Bariumsulfat ohne Suspensions-Stabilisator V08CA01 Gadopentetsäure V08CA02 Gadotersäure V08CA03 Gadodiamid V08CA04 Gadoteridol V08CA08 Gadobensäure V08CA09 Gadobutrol V08CA10 Gadoxetsäure V08DA05 Schwefelhexafluorid V09AB03 Ioflupan 123-I V09AX01 111In-Indium pentetat V09AX04 Flutemetamol (18F) V09AX05 Florbetapir (18F) V09AX06 Florbetaben (18F) V09BA01 99mTc-Technetium-Oxidronat V09BA03 99mTc-Technetium-Pyrophosphat V09BA04 99mTc-Technetium-Butedronat V09CA01 99mTc-Technetium-Pentetat V09CA02 99mTc-Technetium-Succimer V09CA03 99mTc-Technetium-Mertiatid V09CX01 Natrium iodhippurat 123-I V09DB01 99mTc-Technetium Nanokolloid V09EA02 99mTc-Technetium-Technegas V09EB01 99mTc-Technetium-Macrosalb V09EX03 133Xe Xenon Gas V09FX01 99mTc-Technetiumpertechnetat V09FX02 Natriumiodid 123-I V09GA01 99mTc-Technetium-Sestamibi V09GA02 99mTc-Technetium-Tetrofosmin V09GB02 125-Iod-Humanalbumin V09GX01 201Tl-Thallium-chlorid V09GX04 82Rb-Rubidium chlorid V09HA03 99mTc-Technetium-Antigranulozyten Antikörper V09HX01 Gallium-67Ga-citrat V09IA07 99mTc-Technetium hynic-octreotid V09IA09 99mTc-Technetiumtilmanocept V09IB01 111In-Indium pentetreotid V09IX01 Iobenguan 123-I V09IX04 Fludeoxyglucose 18F V09IX05 Fluorodopa 18F V09IX06 Natriumfluorid 18F V09IX07 Fluorocholin 18F V10AA01 90Y-Yttrium citrat Kolloid V10AX04 169Er-Erbium citrat Kolloid V10AX05 186Re-Rhenium sulfid Kolloid V10BX01 89Sr-Strontium chlorid V10BX02 153Sm-Samarium lexidronam V10XA01 Natriumiodid 131-I V10XX02 Ibritumomab tiuxetan 90Y V10XX03 Radium (223Ra) dichlorid V10XX04 Lutetium (177Lu) oxodotreotid
Achtung, Ihr Browser unterstützt keine Cookies